گفتگوی کودک با خدا

الو ... سلامکسی اونجا نیست ؟؟؟مگه اونجا خونه ی خدا نیست ؟پس چرا کسی جواب نمیده ؟یهو یه صدای مهربون بگوش کودک نواخته شد!مثل صدای یه فرشته ..."بله با کی کار داری کوچولو ؟خدا هست ؟ باهاش قرار داشتمقول داده امشب جوابمو بده"بگو من میشنومکودک متعجب پرسید : مگه تو خدایی ؟من با خود خدا کار دارم ..."هر چی میخوای به من بگو قول میدم به خدا بگمصدای بغض آلودش آهسته گفتیعنی خدا هم منو دوست نداره ؟؟؟"فرشته ساکت بودبعد از مکثی نه چندان طولانی گفتنه خدا خیلی دوستت دارهمگه کسی میتونه تو رو دوست نداشته باشه؟بلور اشکی که در چشمانش حلقه زده بودبا فشار بغض شکست و بر روی گونه اش غلطیدو با همان بغض گفت :اصلا اگه نگی خدا باهام حرف بزنه گریه میکنما ...بعد از چند لحظه هیاهوی، سکوت شکسته شد :ندایی در گوش و جان کودک طنین انداز شد :بگو زیبا بگوهر آنچه را که بر دل کوچکت سنگینی میکند بگو ...دیگر بغض امانش را بریده بودبلند بلند گریه کرد و گفت :خدا جون خدای مهربونخدای قشنگم میخواستم بهت بگمتو رو خدا نذار بزرگ شم تو رو خدا ...چرا ؟ ولی این مخالف با تقدیرهچرا دوست نداری بزرگ بشی؟آخه خدا من خیلی تو رو دوست دارمقد مامانم، ده تا دوستت دارماگه بزرگ شم نکنه مثل بقیه فراموشت کنم؟نکنه یادم بره که یه روزی بهت زنگ زدم ؟نکنه یادم بره هر شب باهات قرار داشتم؟مثل بقیه که بزرگ شدن و حرف منو نمی فهمنمثل بقیه که بزرگن و فکر میکننکه من الکی میگم با تو دوستممگه ما با هم دوست نیستیم؟پس چرا کسی حرفمو باور نمیکنه ؟خدا چرا بزرگا حرفاشون سخت سخته؟مگه اینطوری نمی شه باهات حرف زد ؟!خدا پس از تمام شدن گریه های کودک گفت:آدم ، محبوب ترین مخلوق منچه زود خاطراتش رو به ازای بزرگ شدن فراموش میکنهکاش همه مثل تو به جای خواسته های عجیبمن رو از خودم طلب میکردندتا تمام دنیا در دستشان جای میگرفتکاش همه مثل تومرا برای خودمو نه برای خودخواهی شان میخواستنددنیا خیلی برای تو کوچک است ...بیا تا برای همیشه کوچک بمانیو هرگز بزرگ نشوی ...


و کودک کنار گوشی تلفندرحالی که لبخندی شیرین بر لب داشتدر آغوش خدا به خوابی عمیقو شگفت انگیز فرو رفته بود ...

 

 

نظرتون در مورد قالب جدید وبلاگ چیه؟

حالا بهتر شد؟؟؟

/ 0 نظر / 13 بازدید